ورزشی

خوانندگان گرامی

امروز 18 اسفندماه اولین روزی بود که 5 سال پیش تصمیم به راه اندازی وبلاگی جهت اطلاع رسانی اخباربسکتبال نمودیم وشاید هیچ موقع فکراین موضوع را هم نمی کردیم که این قدرموردلطف شما خوانندگان گرامی قراربگیریم.

دراین راه خیلی ازمواقع مورد لطف وخیلی ازمواقع موردسرزنش قرارگرفتیم اما چیزی که مشخص بود تمام افرادمخاطب ماعاشقان بسکتبال بودند وهیچگونه غرضی درانتقادات و یاهیچگونه چاپلوسی درتعاریف خود نداشتند هرچند بعضی ازمواقع افرادی هم بودند که خبری قید شده ازیک خبرگزاری رابه اشتباه به نام ما می خواندند وبه مانظر مستقیم می دادند.باور کنید درتمام این ماهها به هیچ عنوان نه سیاه بودیم ونه سفید وسعی کردیم همه اخبارراپوشش دهیم که همین موضوع باعث خیلی ازتهمت ها به ما شد که بازهم باید ازمنتقدین تشکر میکنم که حداقل وبلاگ خبری این حقیرراقابل می دانستند ومطالعه می نمودند.

سعی برآن داشتیم تمام پیشکسوتان بسکتبال چه مربی چه بازیکن وچه داور ومسئول وچه تماشاگر راهمیشه بااحترام نگاه کنیم وتوجه به رده پایه راخط مشی همیشگی خود قراردادیم.شاید تمام درد ما دراین بسکتبال حلقه گم شده  احترام به بزرگترها بود که امیدواریم سرلوحه کارتمامی اهالی بسکتبال همیشه باشد.باورکنید بی طرف بودن دراین وبلاگ سخت ترازجمع آوری اخباربود ولی باتمام فشارها  تالحظه آخر سعی برحفظ آن نمودیم.

خوانندگان گرامی،بعدازگذشت 5 سال صمیمی باشما وباتوجه به شرایط زندگی وکاری خود تصمیم به پایان کاراین وبلاگ گرفتم تا بتوانم بافراغ بال کمی بیشترازقبل به خانواده وکمی هم بیشتر ازقبل به شاگردانم که اکنون به رده بالاتر پای می گذارند رسیدگی کنم.مطمئنا"برای یک  گرگانی دوری ازبسکتبال نشدنی است ومطمئنا"سعی خواهیم نمود باپرورش جوانان برومند میهن اسلامیمان کاری کوچک برای ورزش کشورمان انجام دهیم.

باورکنید فضای کنونی بسکتبال فقط به یک چیز احتیاج دارد وآن هم دوستی است.امیدوارم درادامه زندگی ورزشی خود شاهد بیشتر شدن دوستی ها درورزش باشیم نه اینکه درجهت تصاحب قدرت دوستی ها راکم کنیم وبعدازتصاحب قدرت دشمنی ها راافزایش دهیم.امیدوارم درسال جدید رییس جدید بسکتبال درجهت وراستای همین موضوع گام بردارد وهرروز خبرهای خوبی ازبسکتبال رابشنویم وازهمه مهمترشاهد پیروزی های پی درپی تیم محبوب شهرمان درمسابقات آینده باشیم (ضمن عذرخواهی ازطرفداران محترم دیگرشهرها)وهمینطورآرزو داریم تمیهای ملی کشورمان مثل همیشه باعث سربلندی هرچه بیشترکشورمان درمیادین بین المللی شوند .

درپایان باید ازتمام دوستان وهمکاران خود دراین چندسال که با ارسال نظرات خود مارا دراین راه یاری دادندکمال تشکرراداشته باشیم وامیدوارم که تمامی خوانندگان مابدیها مارابه بزرگواری خود بخشیده وخوبیهای مارابه عنوان انجام وظیفه بدانند.هرشروعی یک پایانی دارد ومطمئنا"پایان خوش ازهمه چیز مهم تراست.امیدوارم دیگر همکاران ماهم درادامه راه  مانندهمیشه ضمن حفظ بی طرفی فقط درجهت اعتلای بسکتبال گام بردارند ودرکارشان موفق باشند.  

امیدوارم سال جدید ،سالی پرازخیروبرکت برای تمام اهالی ورزش بالاخص بسکتبال باشد.                                                       

                                                                                                        انشاءا...

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:55  توسط